خطرات پلیول

خطرات پلیول

خطرات پلیول   خطرات پلیول *هشدار : پلیول باعث سوزش پوست می شود. باعث سوزش جدی چشم می شود. ممکن است باعث تحریک تنفسی شود. *پیشگیری : گرد و غبار / بخار / گاز / مه / بخارات / اسپری را تنفس نکنید. بعد از تماس دست ها با پلیول، دست ها را با آب […]

ادامه مطلب